top of page

Algemene Voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Jeugdspeelpark in Nederland, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, aan de Rossenburgpad 12, 3342 GP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41118631, e-mail: jeugdspeelpark@gmail.com, hierna verder te noemen: Jeugdspeelpark.
Artikel 1. Definities 
•    Winkelwagen: middel om online, per overboeking of zelf aankopen/schenken in natura, een donatie te doen aan het Jeugdspeelpark
•    Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking of eigen overboeking of zelf aankoop/schenken in natura, via de Donatiewebshop van het Jeugdspeelpark, een donatie doet aan het Jeugdspeelpark voor de aankoop van een artikel/artikelen
•    Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking of eigen overboeking of aankoop/schenken in natura via de Donatiewebshop van het Jeugdspeelpark aan het Jeugdspeelpark
Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan het Jeugdspeelpark
2.    De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3.    Het Jeugdspeelpark behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
Artikel 3. Rechten Het Jeugdspeelpark
1.    Online donaties komen volledig ten goede aan Het Jeugdspeelpark.
2.    Het Jeugdspeelpark mag afwijken voor de aankoop van een artikel van de getoonde afbeelding(en) van het artikel.
Artikel 4. Plichten Het Jeugdspeelpark
1.    Het Jeugdspeelpark verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig datgene besteld is door de donateur met dien verstande dat artikelen kunnen afwijken van het getoonde voorbeeld of omschrijving. 
2.    Het Jeugdspeelpark zal, indien het artikel/de artikelen door de gevende partij zelf worden aangekocht of geschonken in natura, aangeven hoe dit artikel/deze artikelen eruit moeten komen te zien. 
3.    Het Jeugdspeelpark neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
4.    Alle personen die namens het Jeugdspeelpark bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.
Artikel 5. Plichten gevende partij
1.    Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
2.    De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
3.    De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
4.    Het Jeugdspeelpark doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
5.    De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.
Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens
1.    Het Jeugdspeelpark verwerkt de door de gevende partij aan het Jeugdspeelpark verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
2.    Deze persoonsgegevens worden door het Jeugdspeelpark verwerkt ten behoeve van het meedelen van de aankopen, het kunnen doen van tegenprestaties en het gebruiken voor marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3.    De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
4.    De gevende partij heeft het recht te controleren of de door het Jeugdspeelpark geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Het Jeugdspeelpark heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  
Artikel 7. Cookies
Het Jeugdspeelpark maakt gebruik van cookies op delen van haar website. 
Artikel 8. Slotbepalingen
1.    De disclaimer die het Jeugdspeelpark hanteert zijn onverkort van toepassing.
2.    Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Rotterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
3.    Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.
 

bottom of page